atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Robinia pseudoacacia L

robinia akacjowa, grochodrzew akacjowy, robinia biała, (akacja (niepopr.))
Robinia pseudacacia orth. var.
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
w czasie kwitnienia; 19.05.2002, Wrocław Wojszyce; copyright © by Marek Snowarski
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
ciernie na silnym krótkopędzie
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora młodego drzewa
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
dojrzewające strąki
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora starszego drzewa

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Robinia (robinia)kl 7521
Drzewo do 25 m wysokości, korona luźna, często parasolowata. Kora na pniach głęboko bruzdowana; długopędy i pędy odroślowe w górze ±kanciaste; nagie lub jedynie początkowo owłosione. Bez włosków gruczołowatych. U nasady liścia dwa ciernie przylistkowe.

Grona w pełni kwitnienia ±luźne, zwisające. Przysadki wąskie, bardzo wcześnie opadają i są dostrzegalne tylko na rozwijających się pąkach kwiatowych. Kwiaty czysto białe. O silnym zapachu. Kielich płytki, kubeczkowaty, z górną wargą płytko wciętą, z dwoma szerokotrójkątnymi ząbkami.

Strąki gładkie, bez gruczołków. Listewka na górnej stronie strąka wyraźna, szerokości 1 – 2 mm.

Kwitnienie maj – czerwiec. Często powtarza kwitnienie.

występowanie

Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
w czasie kwitnienia
wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo sadzone i bardzo często dziczejące; potocznie zwane akacją.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw. i 1806r. (introdukcja); 1835r., 1868r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 4030 — suche wrzosowiska (All.Calluno-Genistion, All.Pohlio-Callunion, All.Calluno-Arctostaphylion)
· 6120 (szczególnie) — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
· 91I0 — ciepłolubne dąbrowy (O.Quercetalia pubescenti-petraeae)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo powszechnie uprawiane z uwagi na niskie wymagania, w tym wodne, wytrzymałość na zanieczyszczenia powietrza i gleby, łatwe rozmnażanie; stosowane przy rekultywacji. Stosowane jako drzewo w zieleni z uwagi na ciekawy pokrój, ozdobne kwiaty i liście. Daje drewno wysokiej jakości, jest nektarodajne. Dawniej było uprawiane w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w tym w lasach, na terenie całej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie lub ograniczenie uprawy w lasach.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040205.2.bl - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
040205-2
leg. Barbara Łotocka #18
znalezisko 20050313.10.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
050313-10
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #7
znalezisko 20070525.5.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Równina Torzymska, Rzepin
070525-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #1
znalezisko 20100325.1.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Rzepinek
100325-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/ #1
znalezisko 20100318.3.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Rzepinek
100318-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/ #5
znalezisko 20100511.49.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
100511-49
leg. Jacek Soboń
/cv. Frisia/ #2
znalezisko 20031010.7.bl
031010-7
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20030415.1.sm; Rzepin (Równina Torzymska), zieleń miejska
030415-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepin (Równina Torzymska), zieleń miejska/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
🌱
Szybkorosnące drzewo lub (zwłaszcza w odmianach ozdobnych) krzew, spoza flory Polski. Z uwagi na samosiew i odrosty korzeniowe ekspansywne, od dawna zadomowione w polskim krajobrazie. Robinie są używane do rekultywacji trudnych terenów, umacniania skarp, odporne na zasolenie gleby i zanieczyszczenia.

Dobrze rosną w warunkach miejskich. Krzaczaste odmiany o słabszym wzroście sadzone jako ozdobne. Można tworzyć wysokie żywopłoty nieformowane 2 – 4 m wysokości.

W ziołolecznictwie (nie ma w farmakopei) stosuje się Pseudoacaciae flos (kwiat akacji białej). Kwiatostany smażone w cieście naleśnikowym są jadane.

zieleń miejska • na żywopłot nieformowany, obronny
🌳 drzewa liściastekrzewy liściaste • "kolczaste/kłujące" • liście opadają na zimę
🌺 ozdobne kwiaty • pachnący • 🐝 pożytek pszczeli (miododajny)
wysokość: 10 – 15 m • szerokość: 5 – 10 m
kwitnienie: od maja do czerwca • owocowanie: sierpień

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta) • odczyn zbliżony do obojętnego • toleruje kwaśną (niskie pH) • toleruje zasadową (wysokie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Drzewo o bardzo niskich wymaganiach glebowych i wodnych, dobrze znosi suszę, wysoce mrozoodporne. Może być stosowane w rekultywacji terenów i w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych. Z uwagi na silną tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych trudne do usunięcia z terenu w razie takiej potrzeby.

≈ odmiany i dostępność (#20/19)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #20)

• Altdorf #1 (pędy czerwonawe, liście złotożółte) • Aurea #1 (silnie rosnąca; liście żółte) • Coluteoides #1 (karłowa, nieregularny pokrój; liście drobne) • Fastigata #1 (wzniesiona; liście pięciolistkowe) • Frisia #1 (liście żółte) • Inermis #1 (bezkolcowa) • Karolina Zamoyska #1 (liście różnokształtne, biało-żółto marmurkowate) • Lombarts (niska, 4m) • Microphylla #1 (wolniej rosnąca; liście drobne) • Monophylla Pendula #1 (pokrój nieregularny, przewisający; liście w przewadze pięciolistkowe, z oddalonymi listkami) • Myrtifolia #1 (karłowa, 4 m; liście drobne) • Ohio Prostrate #1 (korona parasolowata; silnie rosnąca) • Pendulifolia #1 (liście wydłużone i przewisające) • Pyramidalis (korona wąska, pokrój kolumnowy) • Rehderi #1 (karłowa; korona jajowata) • Rozynskiana #1 (liście i kwiatostany zwisające, do 50 cm długości) • Stricta #1 (wyprostowany pokrój, korona jajowata) • Tortuosa #1 (liście i pędy spiralnie poskręcane) • Twisty Baby’ (Lace Lady) #1 (karłowa, 1.5 m; liście i pędy poskręcane) • Umbraculifera #2 (kulista korona, niskie drzewo)

mieszaniec Robinia pseudoacacia L

Robinia ×ambigua · robinia wątpliwa
robinia pośrednia
Robinia pseudoacacia × viscosa
takson uprawiany [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
Robinia viscosa · robinia lepka
takson uprawiany [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]