antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Robinia pseudoacacia L

robinia akacjowa grochodrzew akacjowy, robinia biała (potocznie: akacja (niepopr.))
Robinia pseudacacia orth. var.
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
w czasie kwitnienia; 19.05.2002, Wrocław Wojszyce; copyright © by Marek Snowarski
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
ciernie na silnym krótkopędzie
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora młodego drzewa
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
dojrzewające strąki
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora starszego drzewa

cechy charakterystyczne

Drzewo do 25m wysokości, korona luźna, często parasolowata. Kora na pniach głęboko bruzdowana; długopędy i pędy odrostowe w górze ±kanciaste; nagie lub jedynie początkowo owłosione. Bez włosków gruczołowatych. U nasady liścia dwa ciernie przylistkowe.

Grona w pełni kwitnienia ±luźne, zwisające. Przysadki wąskie, bardzo wcześnie opadają i są dostrzegalne tylko na młodych pąkach kwiatowych. Kwiaty czysto białe. O silnym zapachu. Kielich płytki, kubeczkowaty, z górną wargą płytko wciętą, z dwoma szerokotrójkątnymi ząbkami.

Strąki gładkie, bez gruczołków. Listewka na górnej stronie strąka wyraźna, szerokości 1-2mm.

space

występowanie

Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
w czasie kwitnienia
wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo sadzone i bardzo często dziczejące; potocznie zwane akacją.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw. i 1806r. (introdukcja); 1835r., 1868r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 4030 — suche wrzosowiska (, , )
· 6120 (szczególnie) — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe ()
· 6210 — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
· 9160 — grąd subatlantycki ()
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (, )
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy ()
· 91I0 — ciepłolubne dąbrowy ()

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo powszechnie uprawiane z uwagi na niskie wymagania, w tym wodne, wytrzymałość na zanieczyszczenia powietrza i gleby, łatwe rozmnażanie; stosowane przy rekultywacji. Stosowane jako drzewo w zieleni z uwagi na ciekawy pokrój, ozdobne kwiaty i liście. Daje drewno wysokiej jakości, jest nektarodajne. Dawniej było uprawiane w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w tym w lasach, na terenie całej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie lub ograniczenie uprawy w lasach.

wymagania i uprawa

Drzewo o bardzo niskich wymaganiach glebowych i wodnych, dobrze znosi suszę, wysoce mrozoodporne. Może być stosowane w rekultywacji terenów i w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych. Z uwagi na silną tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych trudne do usunięcia z terenu w razie takiej potrzeby.

Grupy użytkowe: drzewa liściaste · krzewy liściaste · na żywopłot

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Umbraculifera’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040205.2.bl - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
bl.040205-2
leg. Barbara Łotocka #18
znalezisko 20050313.10.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
js.050313-10
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #7
znalezisko 20070525.5.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Równina Torzymska, Rzepin
sm.070525-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #1
znalezisko 20100325.1.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Rzepinek
sm.100325-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/ #1
znalezisko 20100318.3.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Rzepinek
sm.100318-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/ #5
znalezisko 20100511.49.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
js.100511-49
leg. Jacek Soboń
/cv. Frisia/ #2
znalezisko 20031010.7.bl
bl.031010-7
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20030415.1.sm; Rzepin (Równina Torzymska), zieleń miejska
sm.030415-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepin (Równina Torzymska), zieleń miejska/ #1