takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.137)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub

widlicz Isslera widłak Isslera
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ssp. issleri (Rouy) Jermy · Diphasium issleri (Rouy) Holub
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
14.08.2017, Babia Góra, Beskid Żywiecki; copyright © by Dariusz Tlałka XL
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Pędy płożące się, nadziemne lub płytko pod powierzchnią, do 1m długości; gałązki boczne wzniesione, 10-20cm wysokości, bogato rozgałęziające się. Gałązki płonne mają spłaszczoną stronę brzuszną i wypukłą grzbietową (na przekroju poprzecznym ±trójkątne). Kłosy zarodnionośne siedzące lub na krótkich stopkach (do 2cm), pojedynczo na końcu gałązki (rzadziej po dwa).

space

Zarodnikuje w okresie do lipca do września.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.137 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Wrzosowiska, jasne lasy świerkowe lub sosnowe, na kwaśnych glebach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.