antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Quercus rubra L.

dąb czerwony
Quercus borealis F. Michx.
Quercus rubra (dąb czerwony)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Quercus rubra
Quercus rubra
kora
Quercus rubra
drzewostan – lasy po PGR
Quercus rubra (dąb czerwony)
żołędzie XL
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwitnąca gałązka
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwiaty żeńskie

cechy charakterystyczne

Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

space

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5-3cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.

występowanie

Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na zachodzie kraju.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1924r.?, 1937r.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 9110 — kwaśne buczyny ()
· 9160 — grąd subatlantycki ()
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (, )
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy ()

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni jako drzewo ozdobne obficie ulistnione, jesienią przebarwiające się czerwono, szybko rosnące i o niskich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenie powietrza. Dawniej chętnie wprowadzany w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na dość licznych stanowiskach w lasach wielu regionów.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

space

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘3pnie’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050306.1.js - Quercus rubra (dąb czerwony); okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
js.050306-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #4
znalezisko 20040508.2.mo - Quercus rubra (dąb czerwony); Poznań, Las Marceliński
mo.040508-2
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #3
znalezisko 20030627.61.03 - Quercus rubra (dąb czerwony); Zdbice, k. Wałcza
030627-61
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #3