atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Quercus rubra L. [🔉 kwer·kus *]

dąb czerwony
Quercus borealis F. Michx.
Quercus rubra (dąb czerwony)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Quercus rubra
Quercus rubra
kora
Quercus rubra
drzewostan – lasy po PGR
Quercus rubra (dąb czerwony)
XL
żołędzie
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwitnąca gałązka
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwiaty żeńskie

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Quercus (dąb)kl 3719
Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

space

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5 – 3 cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Quercus rubra (dąb czerwony)
Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na terenie całego kraju, rzadziej na północnym-wschodzie. Pochodzi ze strefy umiarkowanego klimatu, wschodniej Ameryki Północnej.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1924r.?, 1937r.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni jako drzewo ozdobne obficie ulistnione, jesienią przebarwiające się czerwono, szybko rosnące i o niskich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenie powietrza. Dawniej chętnie wprowadzany w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na dość licznych stanowiskach w lasach wielu regionów.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050306.1.js - Quercus rubra (dąb czerwony); okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
050306-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #4
znalezisko 20040508.2.mo - Quercus rubra (dąb czerwony); Poznań, Las Marceliński
040508-2
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/ #3
znalezisko 20030627.61.03 - Quercus rubra (dąb czerwony); Zdbice, k. Wałcza
030627-61
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Quercus rubra (dąb czerwony)
🌱
Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

space

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin