Ranunculus kobendzae Halamski

na stronie — znaleziska