atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » Ord.Ericales » Fam.Balsaminaceae » Impatiens »

Impatiens capensis Meerb. [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek pomarańczowy, niecierpek przylądkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Impatiens Impatiens Impatiens ImpatiensImpatiensniecierpek himalajski (Impatiens glandulifera)niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
21.09.2011, okolice Bolesławic, Jez. Dąbie; copyright © by Zygmunt Dajdok
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Impatiens (niecierpek)kl 844

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Roślina jednoroczna zawleczona z Ameryki Północnej.Roślina jednoroczna zawleczona z Ameryki Północnej.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - lokalnie zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1991r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)