atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Fraxinus pennsylvanica Marshall

jesion pensylwański, jesion omszony
Fraxinus pubescens Lam.
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
górna strona liścia
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora drzewka o średnicy ok. 10 cm
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
liście

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Fraxinus (jesion)kl 1939
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
spodnia strona liścia
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pąki rdzawobrązowe
Drzewo do 20 (25) m wysokości. Korona szeroka, ze zwisającymi dolnymi gałązkami.

space

Pączki rdzawobrązowe. Pędy zwykle dość trwale owłosione, rzadziej nagie.

space

Owoce z trwałym kielichem; matowe, jasno lub ciemnobrązowe; nasienna część skrzydlaka obła (na przekroju poprzecznym prawie okrągła), wąsko wrzecionowata, oskrzydlona w górnej połowie.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pokrój
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Gatunek z południowego-wschodu USA, u nas często sadzony od początku XIX w. i dziczejący. Samodzielnie zaczął się rozprzestrzeniać prawdopodobnie od drugiej połowy XX w. Sadzony jest w parkach, na przydrożach i w lasach, co zwiększa zagrożenie ekspansji, bo nasiona w środowisku leśnym łatwo kiełkują. W początku XXI w. ekspansja znacznie przyśpieszyła.

Czasem jako ten gatunek mylnie jest podawany (bardzo rzadko u nas sadzony) jesion amerykański (Fraxinus americana). Ma on młode pędy słabo lub wcale nie owłosione i listki na wyraźnie długich ogonkach; część nasienna owocu jest oskrzydlona tylko w górnej ćwierci; ma kształt zaokrąglony, cygarowaty.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: środkowa i wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), pierwsza połowa XIXw.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i zarośla na siedliskach łęgowych oraz siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowane w zieleni miejskiej i zadrzewieniach przydrożnych z uwagi na niskie wymagania, szybki wzrost, wczesne jesienne przebarwienie liści; podejmowano próby użytkowania leśnego ale zaniechano z uwagi na niską jakość drewna.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na licznych stanowiskach w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy leśnej i ograniczenie stosowania w zieleni.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050616.9.js - Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze
050616-9
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze/ #12
znalezisko 20200508.1.jbs - Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański); Woj. łódzkie, Łódź, Ogród Botaniczny
200508-1
leg. Joanna Boisse, det. Ogród Botaniczny w Łodzi
rev. Ogród Botaniczny w Łodzi
/Woj. łódzkie, Łódź, Ogród Botaniczny/
/cv. Variegata/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
🌱
Rośnie szybko. Może być sadzony na różnych glebach, także suchych.
wysokość: do 20 m

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin