takson uprawiany [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Fraxinus pennsylvanica Marshall

jesion pensylwański jesion omszony
Fraxinus pubescens Lam.
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
górna strona liścia
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora drzewka o średnicy ok. 10 cm
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
kora
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
liście

cechy charakterystyczne

Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
spodnia strona liścia
Fraxinus pennsylvanica
pąki rdzawobrązowe
Drzewo do 20(25) m wysokości. Korona szeroka, ze zwisającymi dolnymi gałązkami.

space

Pączki rdzawobrązowe. Pędy zwykle dość trwale owłosione, rzadziej nagie.

space

Owoce z trwałym kielichem; matowe, jasno lub ciemnobrązowe; nasienna część skrzydlaka obła (na przekroju poprzecznym prawie okrągła), wąsko wrzecionowata, oskrzydlona w górnej połowie.

space

występowanie

Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański)
pokrój
Gatunek północnoamerykański, u nas często sadzony i dziczejący.

space

Czasem mylnie za ten gatunek jest podawany bardzo rzadko u nas sadzony jesion amerykański (Fraxinus americana). Ma on młode pędy słabo lub wcale nie owłosione i listki na wyraźnie długich ogonkach; część nasienna owocu jest oskrzydlona tylko w górnej ćwierci; ma kształt zaokrąglony, cygarowaty.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: środkowa i wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1805r. (introdukcja), pierwsza połowa XIXw.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe ()

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i zarośla na siedliskach łęgowych oraz siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowane w zieleni miejskiej i zadrzewieniach przydrożnych z uwagi na niskie wymagania, szybki wzrost, wczesne jesienne przebarwienie liści; podejmowano próby użytkowania leśnego ale zaniechano z uwagi na niską jakość drewna.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat na licznych stanowiskach w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy leśnej i ograniczenie stosowania w zieleni.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050616.9.js - Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze
js.050616-9
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze/ #3
znalezisko 20050616.8.js; Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze
js.050616-8
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, aleja przy polnej drodze/ #5
znalezisko 20140514.1.bl - Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański); OB PAN
bl.140514-1
leg. Barbara Łotocka
/OB PAN/
/odm. Argenteovariegata/ #3