atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC.

erechtites jastrzębcowaty
Erachtites hieracifolia (L.) Raf.
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
09.09.2011 copyright © by Jacek Soboń
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
09.09.2011 copyright © by Jacek Soboń
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna. Gatunek północnoamerykański, kenofit obecnie w fazie hemiagriofita. Rozprzestrzeniający się od południa Polski. Zmienia się charakter zajmowanych siedlisk z ruderalnych na półnaturalne. Obecnie zasiedla nie tylko tereny ruderalne, ale i występuje w lasach, przy drogach leśnych i na zrębach (tak jak na naturalnych stanowiskach w Ameryce Północnej), poza tym w zbiorowiskach szuwarowych na obrzeżach starorzeczy i brzegach cieków, na obrzeżach przekształconych torfowisk.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i północ Ameryki Środkowej [czas przybycia na teren Polski: 1902r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)