atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC.

erechtites jastrzębcowaty
Erachtites hieracifolia (L.) Raf.
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
09.09.2011 copyright © by Jacek Soboń
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
09.09.2011 copyright © by Jacek Soboń
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
Roślina jednoroczna. Gatunek północnoamerykański, kenofit obecnie w fazie hemiagriofita. Rozprzestrzeniający się od południa Polski. Zmienia się charakter zajmowanych siedlisk z ruderalnych na półnaturalne. Obecnie zasiedla nie tylko tereny ruderalne, ale i występuje w lasach, przy drogach leśnych i na zrębach (tak jak na naturalnych stanowiskach w Ameryce Północnej), poza tym w zbiorowiskach szuwarowych na obrzeżach starorzeczy i brzegach cieków, na obrzeżach przekształconych torfowisk.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna i północ Ameryki Środkowej [czas przybycia na teren Polski: 1902r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110909.1.js - Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty)
110909-1
leg. Jacek Soboń #8
znalezisko 20211010.7.kkcz - Erechtites hieracifolia (erechtites jastrzębcowaty); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
211010-7
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #4