atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » polygonids » Fam.Polygonaceae » Reynoutria »

Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtkova [🔉 rej·no͡u·tri·a *]

rdestowiec pośredni, rdest pośredni
Reynoutria japonica × sachalinensis [🔉 rej·no͡u·tri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
wystepowanie
Reynoutria japonica · rdestowiec ostrokończysty »1
falopia japońska, rdest japoński, rdest ostrokończysty, rdestowiec japoński
Polygonum cuspidatum
491 [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
×
wystepowanie
Reynoutria sachalinensis · rdestowiec sachaliński
falopia sachalińska, rdest sachaliński
Polygonum sachalinense
491 [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni)
12.09.2021, Korczew (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski
Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni)
Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni)
Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni)
Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Bylina. Utrwalony mieszaniec rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) var. japonica i rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis). Mapa niepełna, jest częstszy ale nierozpoznawany, z uwagi na znaczne podobieństwo do rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). Czasem występuje w dużych, jednogatunkowych płatach.Bylina. Utrwalony mieszaniec rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) var. japonica i rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis). Mapa niepełna, jest częstszy ale nierozpoznawany, z uwagi na znaczne podobieństwo do rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). Czasem występuje w dużych, jednogatunkowych płatach.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: antropogeniczne [czas przybycia na teren Polski: pierwsza połowa XXw.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 21pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210912.1.pk - Reynoutria ×bohemica (rdestowiec pośredni); Korczew (Podlasie)
210912-1
leg. Paweł Kalinowski
/Korczew (Podlasie)/ #5