Eragrostis albensis (miłka połabska)
Eragrostis albensis (miłka połabska)
Eragrostis albensis (miłka połabska)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eragrostis (miłka)kl 8437

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Eragrostis albensis (miłka połabska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Eragrostis albensis (miłka połabska)
Prawdopodobnie gatunek środkowoazjatycki; są też teorie że to neoendemit środkowoeuropejski; uznawany też za synonim Eragrostis imberbis.

space

Związany z dolinami dużych rzek oraz z siedliskami antropogenicznymi, jak pobocza dróg i szlaki kolejowe. Zajmuje nowe stanowiska i poszerza areał. (2019)

Roślina jednoroczna.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny lokalnie
• kenofit
• Pochodzenie: nieznany
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
Kategoria inwazyjności: II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
• Populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

#7
bsw.050707-1
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
  • Dajdok Z., Pawlaczyk P. red., 2009 — Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. [133]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji