atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray [🔉 e·chi·no·cis·tis]

kolczurka klapowana, echinocystis klapowany
Echinocystis echinata Britton, Sterns et Poggenb.
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
kwiatostan męski, młody owoc; 17.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
fragment kwiatostanu męskiego, rozwinięty kwiat żeński
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
siewka
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Cucurbitaceae (dyniowate)kl 4925

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Calystegia sepium (kielisznik zaroślowy)
wierzby obrośnięte przez kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium) (w dole) i kolczurkę klapowaną (Echinocystis lobata) (w górze); wilgotne zarośla na obrzeżu wału roztokowego
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
XL
Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
Roślina roczna z Ameryki Północnej, gdzie pierwotnie występowała we wschodniej części Stanów Zjednoczonych.

space

Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1937r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030715.5.bl - Echinocystis lobata (kolczurka klapowana)
030715-5
leg. Barbara Łotocka #16
znalezisko 20020731.6.am - Echinocystis lobata (kolczurka klapowana); Juszczyn
020731-6
leg. Antoni Mielnikow
/Juszczyn/ #2
znalezisko 00010000.644.jmak; Gdynia Chylonia
644
leg. Jarosław Makowski
/Gdynia Chylonia/ #3
znalezisko 20111014.7.11 - Echinocystis lobata (kolczurka klapowana); dolina Bystrzyca k. Ratynia
111014-7
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzyca k. Ratynia/ #7
znalezisko 20190428.5.kkcz - Echinocystis lobata (kolczurka klapowana); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190428-5
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewka z pierwszymi liśćmi/ #1