atlas-roslin.pl

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. [🔉 a·bie·ti·nel·la a·bie·ti·na]

jodłówka pospolita
Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
Abietinella abietina (jodłówka pospolita)

występowanie

Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Abietinella abietina (jodłówka pospolita)
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.151 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.210.jmak - Abietinella abietina (jodłówka pospolita); poł.-zach. Niemcy
210
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #18

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. [🔉 a·bie·ti·nel·la a·bie·ti·na]Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. [🔉 tu·i·di·um a·bie·ti·num](pl) jodłówka pospolita
Nazwa rodzaju stosując zdrobnienie nawiązuje do rozgałęzień i pokroju pędów, przypominających miniaturowe jodły. Epitet jest powtórzeniem tej obserwacji. Polski epitet unika tej tautologii. Z kolei nazwa rodzaju z synonimu (Thuidium) wskazuje na podobieństwo wielokrotnie rozgałęzionych gałązek do tych u drzew i krzewów z rodzaju żywotnik (Thuja).
(lat.) abiēs, abietis f subst.
w łacinie starożytnej słowo to oznaczało drzewo iglaste, najpewniej bez rozróżnienia, jodłę lub świerk; rodowód słowa nieznany, prawdopodobnie b. archaiczne [460s20], od przypuszczalnie przed praindoeuropejskiego rdzenia *ab- "drzewo" lub *abi-
(lat.) -ellus, -i m; -ella, -ae f; -ellum, -i n
końcówka dodana do rzeczowników zdrabnia je np. Gentian‑ella (goryczuszka), Abietin‑ella (jodłówka),
(lat.) abietnus, -a, -um adj.
jodłowy; przymiotnik utworzony od rzeczownika abies, abietis (jodła)
(lat. z gr.) thya (thyia), -ae f; thyon, -i n; θύον, θύα subst.
w starożytnej Grecji to nazwa drzewa cenionego dla intensywnie aromatycznego drewna i żywicy (sandarak) w ofiarnych kadzidłach; żywica używana do produkcji werniksów; Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (cyprzyk czteroklapowy) ≡ Callitris quadrivalvis Rich. et A. Rich. [459s1939]; obecnie gatunek ten nie należy do rodzaju żywotnik (Thuja) ale dał mu nazwę