atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Inula oculus-christi L. [🔉i·nu·la *]

Inula oculis-christi orth. var.