atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Epipactis distans Arv.-Touv. [🔉 e·pi·pak·tis *]

kruszczyk krótkolistny
Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp. orbicularis (K. Richt.) E. Klein · Epipactis orbicularis K. Richt.
Epipactis Epipactis Epipactis EpipactisEpipactiskruszczyk Schmalhausena (Epipactis ×schmalhausenii)kruszczyk Greutera (Epipactis greuteri)