atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer ×pseudoheldreichii Fukarek et Celjo

Acer pseudoplatanus × heldreichii