znalezisko 00010000.2.ivm - Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia) · Ukraina · (leg. det. Ivan Moysiyenko)
IvM_3-_Ambrosia_psil
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
IvM_3-_Ambrosia_psil_v2
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
IvM_4-_Ambrosia_psil
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)
IvM_4-_Ambrosia_psil_v2
Ambrosia psilostachya (ambrozja zachodnia)