atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony [234]

Cerasus vulgaris Mill. ssp. vulgaris

wiśnia pospolita typowa
Prunus cerasus L. ssp. cerasus

cechy charakterystyczne

drzewko; ogonki liściowe bez lub z 1 – 2 gruczołkami; blaszka liściowa zaostrzona; pestka kulista, trudno oddzielająca się od miąższu

występowanie

Uprawiane drzewo owocowe.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja południowo-zachodnia i w odmianach pochodzenia antropogenicznego [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Zbiorowiska okrajkowe lasu i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiane drzewo owocowe. Ma niskie wymagania siedliskowe i jest odporne na suszę.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej na zachodzie Polski.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.