atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Alyssum murale Waldst. et Kit.

smagliczka murowa