atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer trautvetteri Medw.

klon Trautvettera
klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) uprawiane klony (Acer) upraw…klony (Acer) uprawianeklon tatarski (Acer tataricum)klon ukurundzki (Acer ukurunduense)
Acer trautvetteri (klon Trautvettera)
Acer trautvetteri (klon Trautvettera)