znalezisko 20030623.36.03 - Anethum graveolens (koper ogrodowy) · Zdbice, k. Wałcza · (leg. det. Marek Snowarski)
030623-5802
Anethum graveolens (koper ogrodowy)
23.06.2003