Zygodon stirtonii Schimp.

Zygodon viridissimus var. stirtonii (Schimp.) I.Hagen, Kongel