Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz

zrostniczek skalny