takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Viburnum ×pragense Vik

kalina praska
Viburnum cv. Pragense · Viburnum rhytidophyllum × utile