znalezisko 20100529.3.pkob - Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy) · Wzniesienia Żarskie · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Menyanthes-trifoliata---29.05.2010
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
29.05.2010
pkob-Menyanthes-trifoliata-1--29.05.2010
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
29.05.2010