znalezisko 20090429.1.pkob - Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy) · ok. Lubska, woj. lubuskie · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Menyanthes-trifoliata---5.05.2009
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
29.04.2009
pkob-Menyanthes-trifoliata-1---5.05.2009
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
29.04.2009
pkob-Menyanthes-trifoliata-29.04.2009
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
29.04.2009