znalezisko 20180700.5.pk - Bromus arvensis (stokłosa polna) · OB Monachium · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Bromus_arvensis_3b_OB_Munchen_D_07.18
Bromus arvensis (stokłosa polna)
· XL
pk-Bromus_arvensis_3b_OB_Munchen_D_07.18_v2
Bromus arvensis (stokłosa polna)
pk-Bromus_arvensis_3b_OB_Munchen_D_07.18_v3
Bromus arvensis (stokłosa polna)