znalezisko 20111029.46.js - Cynara scolymus (karczoch) (leg. det. Jacek Soboń)
karczoch.zwyczajny_Cynara.scolymus.Wr6948
Cynara scolymus (karczoch)
karczoch.zwyczajny_Cynara.scolymus.Wr6949
Cynara scolymus (karczoch)