znalezisko 20100918.2.js - Actinidia chinensis (aktinidia chińska) (leg. det. Jacek Soboń)
aktinidia.chinska_Actinidia.chinensis.Wr3804
Actinidia chinensis (aktinidia chińska)
aktinidia.chinska_Actinidia.chinensis.Wr3807
Actinidia chinensis (aktinidia chińska)
aktinidia.chinska_Actinidia.chinensis.Wr3807_v2
Actinidia chinensis (aktinidia chińska)
aktinidia.chinska_Actinidia.chinensis.Wr3808
Actinidia chinensis (aktinidia chińska)