znalezisko 20100913.16.js - Bergenia stracheyi (leg. det. Jacek Soboń)
cv. Afghanica
bergenia.Stracheya_Bergenia.stracheyi.v.afghanica.Wr0330
Bergenia stracheyi
cv. Afghanica
bergenia.Stracheya_Bergenia.stracheyi.v.afghanica.Wr0331
Bergenia stracheyi
cv. Afghanica
bergenia.Stracheya_Bergenia.stracheyi.v.afhanica.Wr3213
Bergenia stracheyi
cv. Afghanica