znalezisko 20080727.36.js - Thymus hybridus (macierzanka ogrodowa) (leg. det. Jacek Soboń)
cv. Doone Valley
js-20080727-7254
Thymus hybridus (macierzanka ogrodowa)
cv. Doone Valley
js-20080727-7256
Thymus hybridus (macierzanka ogrodowa)
cv. Doone Valley