znalezisko 00010000.10_8_53.jmak - Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny) · Niemcy Feldberg · (leg. det. Jarosław Makowski)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.1
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.2
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.3
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.4
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.5
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.6
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.7
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VI.10.8
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VII.10.1
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VII.10.3
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VII.10.4
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
j-Ranunculus_platanifolius_VIII.10.1
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)