znalezisko 00010000.KRA382598.jkr - Potamogeton ×assidens (leg. det.  )
jkr-z2017_7-DSCN5079c_9.4ppm
Potamogeton ×assidens
· XL
jkr-z2017_7-DSCN5081c
Potamogeton ×assidens
jkr-z2017_7-DSCN5082c_9.5ppm
Potamogeton ×assidens
· XL
jkr-z2017_7-DSCN5083c
Potamogeton ×assidens