znalezisko 20020213.3.bl (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-f183-cornus-mas2
Cornus mas
pąki kwiatowe
bl-f183-cornus-mas3
Cornus mas
pąki kwiatowe