znalezisko 20220424.5.22 - Narcissus ‘Holiday-Inn International’ · Arboretum Wojsławice · (leg. det. Marek Snowarski)
park
cv. Holiday-Inn International
20220424_132744
Narcissus ‘Holiday-Inn International’
20220424_132744_1
Narcissus ‘Holiday-Inn International’