znalezisko 20050513.5.05 - Luzula campestris (kosmatka polna) · Jurata, półwysep Helski · (leg. det. Marek Snowarski)
podmokły trawnik
050513-1087all
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1088all
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1089all
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1090all
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1091all
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1093all
Luzula campestris (kosmatka polna)