znalezisko 20050513.5.05 - Luzula campestris (kosmatka polna) · Jurata, półwysep Helski · (leg. det. Marek Snowarski)
podmokły trawnik
050513-1087
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1088
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1089
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1090
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1091
Luzula campestris (kosmatka polna)
050513-1093
Luzula campestris (kosmatka polna)