atlas-roslin.pl

Barbilophozia hyperborea (R.M.Schust.) Potemkin

wieloklap tundrowy czubek tundrowy
Lophozia hyperborea R.M.Schust.
Barbilophozia Barbilophozia Barbilophozia BarbilophoziaBarbilophoziawieloklap Flörkeja (Barbilophozia floerkei)wieloklap Kunzego (Barbilophozia kunzeana)