znalezisko 20100819.1b.pkob - Myriophylletum spicati · ok. Lubska, woj. lubuskie ·
pkob-Myriophylletum-spicati1-19.08.2010
Myriophylletum spicati
XL