znalezisko 20090502.2.pkob - Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty) · ok. Lubska, woj. lubuskie · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Lathyrus-montanus-2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus-6--2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus1-2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus2-2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus3-2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus4-2.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)
pkob-Lathyrus-montanus52.05.2009
Lathyrus montanus (groszek skrzydlasty)