znalezisko 20100727.74.js - Lantana camara (lantana pospolita) (leg. det. Jacek Soboń)
cv. Mine dOr
lantana.pospolita_Lantana.camara.Mine.dOr.Wr0067
Lantana camara (lantana pospolita)
cv. Mine dOr