znalezisko 20080727.38.js - Lantana camara (lantana pospolita) (leg. det. Jacek Soboń)
js-20080727-7283all
Lantana camara (lantana pospolita)
cv. Snow White
js-20080727-7285all
Lantana camara (lantana pospolita)
cv. Mine d'Or
js-20080727-7285_1all
Lantana camara (lantana pospolita)
cv. Mine d'Or