znalezisko 20130831.1.pkob - Samolus valerandi (jarnik solankowy) · Kotlina Zasiecka · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Samolus_valenrandi_31.08.2013
Samolus valerandi (jarnik solankowy)
pkob-Samolus_valenrandi1_31.08.2013
Samolus valerandi (jarnik solankowy)
pkob-Samolus_valenrandi2_31.08.2013
Samolus valerandi (jarnik solankowy)
pkob-Samolus_valenrandi3_31.08.2013
Samolus valerandi (jarnik solankowy)