Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth.

stegonia szerokolistna