Scapania carinthiaca J.B.Jack ex Lindb.

skapanka koryncka