(podklasa) SubCl.Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983

naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych

charakterystyczna kombinacja gatunków podklasy (ChSC SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

Fallopia dumetorum (rdest zaroślowy)
Sisymbrium strictissimum (stulisz sztywny)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Galium aparine (przytulia czepna)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podklasy SubCl.Galio-Urticenea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
Melilotus altissima (nostrzyk wyniosły)
Dipsacus sylvestris (szczeć pospolita)
Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
Carduus crispus (oset kędzierzawy)
Cirsium arvense (ostrożeń polny)
+ przechodzące z niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubCl.Galio-Urticenea

  O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
  
    All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
    
      Ass.Chaerophylletum bulbosi
      
      Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
      
      Ass.Chaerophylletum aromatici
      
      Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
      
      Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
      
      Ass.Sambucetum ebuli
      
    All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
    
      Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
      
      Ass.Torilidetum japonicae
      
      Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
      
    All.Rumicion alpini
    
      Ass.Rumicetum alpini
      
  O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
  
    All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
    
      Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
      
      Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
      
      Ass.Senecionetum fluviatilis
      
      Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
      
      Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
      
    All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
    
      Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
      
      Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
      
      Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Galio-Urticenea.htm"> Galio-Urticenea - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>