atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris

  Ass.Epilobio-Juncetum effusi
  
  Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)