atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

Magnocaricion Magnocaricion Magnocaricion MagnocaricionMagnocaricionzbiorowiska dynamicznego kręgu olsówzwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

  Ass.Caricetum ripariae
  
  Ass.Caricetum acutiformis
  
  Ass.Caricetum paniculatae