atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

All.Magnocaricion">⇑ All.Magnocaricion All. <… All.Magnocaricionzwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowychnietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

  Ass.Caricetum distichae
  
  Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
  
  Ass.Caricetum vesicariae