atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia (szuwary) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów

  Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
  
  Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
  
  Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
  
  Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)