atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.

  Ass.Caricetum vulpinae
  
  Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)