atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi (Roll 1939) Müller 1962

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
16.04.2011, Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Sietum erecto-sumersi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea